Khi ng hoat ng hi thao hang hai thng tin eo biên Ma-lc-ca – Xin-ga-po tai tinh Quang ng Trung Quc

2019-03-27 澳门威尼斯人手机平台 5328

 

KhinghoatnghithaohanghaithngtineobiênMa-lc-ca–Xin-ga-potaitinhQuangngTrungQucMinht:2019-03-2517:52:58Slnxem:Ngungc:CRITheoHangtinTrungQuc:HoatnghithaovêquanlyvadichvuhanghaithngminheobiênMa-lc-ca–Xin-ga-pongay25/3khingtaithanhphQuangChau,tinhQuangng,TrungQuc,aidiênêntbancveneobiêngmIn--nê-xi-a,Ma-lai-xi-avaXin-ga-pocungnhTrungQuc,ênthamdhoatngconsekhaosatthciataihaithanhphQuangChauvaPhatSnnhngthctiênngdunghanghaithngminhnhnêntang“Hanghaithngminh”,“Conmthanghai”,tuantraiênt....Tailêkhing,PhoTuanthiviênVuQuctêBGiaothngTrungQucVngHngVichaomngaidiêncacnc,mongmrngcaclinhvcgiaoluthngquahoatnghithaolannaygopphanthucayantoanhanghaivalamtrongsachncbiêntaieobiênMa-lc-ca–Xin-ga-po.。

 

澳门威尼斯人手机平台

案例展示

服务支持

联系地址

澳门威尼斯人手机平台

咨询电话:400-118-4510

宁波国家高新区院士路66号留学生创业大厦